Публічна Оферта KLYMAZONE

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Організатор – Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Клименко Олександр Олександрович (код ЄДРПОУ 2931903715), який здійснює свою діяльність під зареєстрованою торговельною маркою «KLYMAZONE» – організатор (провайдер) в галузі безперервного професійного розвитку керівників та працівників індустрії краси, що зобов’язується вчинити певні юридичні дії, направлені на укладення з Клієнтом Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг та має право розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключно, рекламну, про Захід.

 Клієнт– фізична або юридична особа, яка придбала та/або має намір придбати послуги Організатора за Договором публічної оферти з метою участі у Заході. У разі, якщо оплата здійснюється третіми особами, Клієнтом вважається особа, вказана в документі, що дає право на участь у Заході.

Захід – будь-яка публічна подія освітнього та/або пізнавального характеру, яку організовує та проводить Організатор, участь у якій можлива тільки після пред’явлення спеціального підтверджуючого документа, оформленого Організатором: запрошення, квитка в паперовому вигляді або електронного квитка, направленого за допомогою будь-якого із засобів: електронною поштою, viber, whatsApp, telegram, messenger, який дає право на відвідування Заходу особам, зазначеним у документі.

Вебінар — формат проведення Заходів за допомогою Інтернету.

Замовлення – дзвінок або онлайн-запис  чи звернення через електронну пошту, viber, whatsApp, telegram, messenger  до Організатора, метою якого є отримання Клієнтом права  на участь у  Заході.

Обробка замовлення – з’ясування причин звернення Клієнта, надання відомостей про характер та вид послуг, що надаються Організатором, про місце та час проведення Заходу, умови участі, вартість та порядок оплати, а також іншої інформації, необхідної Клієнтові для акцепту.

Прийняте замовлення – Замовлення, яке призвело до укладення договору.

Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних в мережі Інтернет за адресою: www.klymazone.com

Оголошення – інформація, розміщена Організатором.

Публічна оферта – документ, опублікований на Сайті, що згідно статті 641 Цивільного Кодексу України  в разі вчинення Клієнтом дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковою для виконання Організатором та Клієнтом. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

Сервісний збір — грошові кошти, що включені у вартість квитка  за надання допоміжних послуг, як-то: прийняття замовлення, зворотні дзвінки, консультування, допомога у налаштуванні засобів зв’язку, бронювання та оформлення відповідних документів для підтвердження участі, паролів доступу, реєстрація та інше, які нерозривно пов’язані з процедурою надання замовлених послуг. В момент оформлення документу, що дає право на участь у Заході, такі послуги вважаються повністю наданими. Розмір Сервісного збору становить 25% (двадцять п’ять відсотків) від вартості участі.

    2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. Організатор бере на себе зобов’язання по організації та проведенню Заходу за участю Клієнта в якості учасника Заходу, а Клієнт погоджується з умовами Публічної оферти і оплачує вартість участі у Заході способом, який вказаний Організатором.

2.2. Вартість проведення Заходу, тематика, тривалість, дата та місце та інші істотні обставини щодо проведення Заходу визначаються виключно Організатором і публікуються в Оголошенні про Захід.

2.3. Заходи можуть проводитись «вживу» або через інтернет у формі Вебінарів.

3.АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Погодження Клієнтом положень цієї Оферти здійснюється шляхом оплати вартості участі у Заході, що безумовно і беззастережно свідчить про те, що Клієнту всі умови цієї Оферти зрозумілі і він приймає їх в повному обсязі.

3.3. Оплата вартості участі Клієнта у Заході за реквізитами, наданими Організатором, рівносильна укладенню письмового Договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.ПРАВА СТОРІН

4.1. Організатор має право:

4.1.1. Вносити зміни до складу спікерів Заходу та / або змінювати теми їх доповідей за умови збереження контенту на належному рівні, змінювати місце, дату і час проведення Заходу  в односторонньому порядку з обов’язковим повідомленням Клієнта про такі зміни через Оголошення або іншим способом не пізніше п’яти робочих днів після внесення змін.

4.1.2. Вимагати від Клієнта дотримання регламенту і правил поведінки на  Заході, а також виконання інших загальнообов’язкових правил. У разі грубого порушення правил Організатор має право відмовити Клієнту в участі у Заході без повернення оплати.

4.1.3. Здійснювати відео- фотозйомку, знімки екрану Заходу з метою їх публічного розміщення, причому Організатор наділений виключними авторськими та пов’язаними з ним правами на контент та на результат такої зйомки.

4.1.4. В будь-який час вносити зміни до цієї Оферти шляхом публікації на Сайті оновленої версії Оферти.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Отримувати повну  інформацію про Захід, в тому числі про порядок оплати, регламент та правила відвідування Заходу, тощо.

4.2.2. Вибрати спосіб оплати послуг із запропонованих Організатором. При цьому Клієнт зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу. У разі збою в роботі платіжних систем  при здійсненні оплати Організатор ідповідальності не несе.

4.2.3. Відвідати Захід чи переглянути його онлайн та на додаткові послуги, що вказані у Оголошенні про конкретний Захід, якщо вони були погоджені у Замовленні.

4.2.4. Здійснювати відео- фотозйомку, знімки екрану Заходу з метою їх публічного розміщення виключно з дозволу Організатора.

4.2.5. Направляти відгуки про роботу Організатора за вказаними контактами Організатора.

5.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Організатор зобов’язується:

5.1.1. Організувати Захід на належному рівні.

5.1.2. Своєчасно надавати Клієнту повну та достовірну інформацію про Захід.

5.1.3. Здійснити повернення коштів Клієнту на умовах, викладених в п.9.1. цього договору.

5.1.4. Не використовувати персональні дані Клієнта для розсилання матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Організатора та не передавати персональні дані третім особам, які не мають відношення до Заходу.

5.2. Клієнт зобов’язується:

5.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами даної Оферти до моменту оплати.

5.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за участь в Заході. Платіж Клієнта визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, вказаний Організатором.

5.2.3. При реєстрації на Захід надати про себе достовірну інформацію.

5.2.4. Без дозволу Організатора не розповсюджувати будь-які матеріали Заходу серед третіх осіб.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 6.1. Організатор не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням та сподіванням Клієнта та / або його суб’єктивній оцінці.

6.2. Поради та рекомендації, надані Клієнту спікерами в процесі Заходу, не можуть розглядатися як консультації і є суб’єктивною думкою спікерів, які Організатор може не розділяти.

6.3. Сукупна відповідальність Організатора за цією Офертою за будь-яким позовом обмежується сумою платежу, сплаченою Клієнтом.

6.4. Клієнт несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходяться в місці проведення Заходу та за порушення авторських прав Організатора та/або спікерів.

7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

7.1. Сторони домовилися, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні і невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно виключають виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору. Дія таких обставин може бути викликана:

винятковими погодними умовами і стихійним лихом (наприклад, але не виключно — ураган, буря, шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія, пандемія, карантин і т.п.);

непередбачуваними діями / бездіяльністю боку, яка не є стороною Договору, та / або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно — війна, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, терористичний акт, диверсії, піратство, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух тощо);

умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно — загальна військова мобілізація, експропріація, реквізиція, ембарго, закриття сухопутних або водних шляхів , заборона (обмеження) експорту / імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту і ін.).

7.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше п’яти робочих днів з дати їх настання письмово шляхом направлення електронного листа інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. При цьому така Сторона зобов’язана оформити належним чином документи про настання форм-мажорних обставин у встановленому Законодавством порядку.

7.3. Неповідомлення / несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини, іншої Сторони про їх настання або припинення, тягне за собою втрату права Сторони посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання / несвоєчасне виконання зобов’язань за цією офертою.

7.4. По закінченні дії форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані виконати прийняті на себе зобов’язання. У разі існування форс-мажорних обставин більше 2-х місяців будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому випадку Сторона повинна письмово  проінформувати іншу Сторону про відмову від Договору.

У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання повідомлення. Протягом п’яти днів після отримання такого повідомлення Сторони зобов’язані урегулювати всі питання (в тому числі про повернення оплати).

8.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Клієнт визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних в процесі оформлення Замовлення на Захід, (прізвище, ім’я, контактний номер телефону, посаду, назву підприємства та адресу електронної пошти) та дає згоду на збір, обробку, зберігання, систематизацію його персональних даних з метою виконання зобов’язань за умовами цієї Оферти, а також метою спрямування рекламних повідомлень про інші продукти та послуги Організатора.

8.2. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до Законодавства України.

8.3. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.

9.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Квитки обміну та поверненню не підлягають.

9.2. Клієнт підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї Оферти.

9.3. Клієнт надає згоду на отримання інших Оголошень від Організатора.

9.4. Всі претензії, що виникають у зв’язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення.

9.5. Всі суперечки, що виникають при виконанні цієї Оферти, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного Законодавства України.

9.6. Листування з приводу виконання умов цього договору здійснюється за допомогою будь-якого із засобів: електронною поштою, viber, whatsApp, telegram, messenger за реквізитами, вказаними сторонами одна одній.

9.7. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.